loader image

گزارش‌های رصدی

یکی از الزامات فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه انرژی آگاهی از آخرین رویدادها و تغییر و تحولات جهانی است. اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران برای تحقق این مهم قالبی با عنوان «گزارش‌های رصدی» طراحی کرده است تا از این طریق، به رصد، پایش و تحلیل تحولات این حوزه بپردازد.